Go语言之指针

 1. 指针基本使用

  • 定义指针变量
  • 为指针变量赋值
  • 访问指针变量中指向地址的值

point_demo.go文件

  package point_demo
  
  import "fmt"
  
  func TestPoint() {
    var count int = 20
    var countPoint *int
    var countPoint1 *int
    countPoint = &count
    fmt.Printf("count 变量的地址:%x \n", &count)   //count 变量的地址:c00000a0a0
    fmt.Printf("countPoint 变量存储的地址:%x \n", countPoint) //countPoint 变量存储的地址:c00000a0a0
    fmt.Printf("countPoint 指针指向地址的值:%d \n", *countPoint) //countPoint 指针指向地址的值:20
  
    if countPoint1 == nil {
      fmt.Printf("countPoint1 变量存储的地址:%x \n", countPoint1) //countPoint1 变量存储的地址:0
    }
  }

main.go文件

  package main
  
  import "./point_demo"
  
  func main() {
    point_demo.TestPoint()
  }
 1. 指针数组

  • 指针数组(是一个数组,数组每一个元素是指针)
  • 数组指针(是一个指针,指向一个数组)

point_demo.go文件

  package point_demo
  
  import "fmt"
  
  func TestPointArr() {
    //指针数组
    a,b := 1,2
    pointArr :=[...]*int{&a, &b}
  
    fmt.Println("指针数组pointArr:", pointArr)//指针数组pointArr: [0xc0000a2058 0xc0000a2070]
    //数组指针
    arr := [...]int{3,4,5}
    arrPoint := &arr
    fmt.Println("数组指针arrPoint:", arrPoint)//数组指针arrPoint: &[3 4 5]
  }

main.go文件

  package main
  
  import "./point_demo"
  
  func main() {
    point_demo.TestPointArr()
  }
 1. 指向指针的指针
 2. 值传递和指针传递
Last modification:September 24, 2020
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏